Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

W ramach obsługi geotechnicznej budowy wykonujemy:

  • badanie statycznego modułu odkształcenia pierwotnego i wtórnego płytą statyczną VSS,
  • badanie dynamicznego modułu odkształcenia płytą dynamiczną VD,
  • określanie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych, budowlanych (podsypki, zasypki, obsypki) lekką sondą dynamiczną (DPL),
  • badanie sondą średnią DPM, sondą ciężką DPH i sondą bardzo ciężką DPSH,
  • ocenę stopnia plastyczności gruntów spoistych przy użyciu sondy krzyżakowo-udarowej SLVT, ścinarki obrotowej i penetrometru tłoczkowego,
  • pobór prób gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych.

W zakresie obsługi geologicznej budowy prowadzimy następujące prace:

  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • badanie podłoża gruntowego pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
  • określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych (budowlanych) np. pod żurawie dźwigowe,
  • kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo – wodnych na etapie projektowania z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzenia prac budowlanych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważna jest profesjonalna obsługa geotechniczna podczas prowadzenia budowy. Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb, stając się elastycznym partnerem, dostosowując się do zmieniających warunków na budowie.