Nasza firma świadczy również usługi geotechniczne i geologiczne przy badaniach dla dużych projektów infrastrukturalnych, jak morskie farmy wiatrowe. Oferujemy usługi dozoru i nadzoru wraz z obsługą laboratoryjną na statkach i platformach wiertniczych.

Dysponujemy mobilnymi kontenerami do wykonywania badań laboratoryjnych, przystosowanymi do badań w obszarach morskich.

Opis gruntu i badania laboratoryjne wykonywane są w zgodzie z obowiązującymi normami oraz standardami ISO.

W ramach usług dozoru i nadzoru geologicznego nad pracami wiertniczymi wykonywanymi na statkach oraz na platformach wiertniczych oferujemy:

  • rozpoznanie i weryfikację profilu litologicznego (układ warstw i stan gruntu) /  rozpoznanie budowy geologicznej dna morskiego w miejscu projektowanej inwestycji,
  • określenie parametrów geologiczno-inżynierskich wydzielonych warstw gruntów,
  • pobór próbek gruntu do laboratoryjnych badań właściwości fizyczno-mechanicznych według zaprojektowanego programu badań,
  • wykonywanie wybranych badań laboratoryjnych na statku,
  • raportowanie dzienne i sporządzenie wynikowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej Ministra właściwego ds. środowiska.

Dokumentacje opracowujemy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Nasi pracownicy posługują się językiem angielskim w sposób komunikatywny i posiadają uprawnienia do dozoru i nadzoru kat. XI, XII, XIII oraz VI, a także wymagane badania i certyfikaty do pracy na morzu: ITR (Certificate of Basic Safety Training in Personal Survival Techniques) i BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training).