W ramach prowadzonej działalności w zakresie hydrogeologii wykonujemy następujące prace:

  • badania hydrogeologiczne,
  • zakładanie sieci piezometrów dla potrzeb monitoringu lokalnego stanu jakościowego i ilościowego wód podziemnych,
  • nadzór i odbiory systemów odwadniania wykopów,
  • doradztwo i konsultacje w zakresie hydrogeologii,
  • komputerowe modele filtracji i migracji wód gruntowych i transportu zanieczyszczeń oraz energii termicznej,
  • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033),
  • opracowanie ekspertyz i opinii hydrogeologicznych,
  • opracowania operatów wodno prawnych,
  • ocenę oddziaływania inwestycji na wody podziemne w trakcie robót budowlanych oraz po ich zakończeniu, wybór optymalnych rozwiązań redukujących ich oddziaływanie,
  • projekty i koncepcje odwodnienia.