Budowa Centrum Handlowego Serdika Center Sofia, Bułgaria

Okres: 2008-2009

Powierzchnia terenu: ok. 28.600 m2

Świadczone usługi:

 • due diligence,
 • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
 • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania),
 • dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,
 • doradztwo geotechniczne,
 • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
 • monitoring stanu wód gruntowych,
 • badania sejsmiczne,
 • uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (MOEW),
 • nadzór nad pracami rekultywacyjnymi,
 • model wód gruntowych 2D i 3D,
 • prognoza oddziaływań budowy i obiektu wykonanego na obszary/ obiekty sąsiednie (prognoza osiadań budynków sąsiadujących z
 • terenem budowy, określenie wielkości osiadań pod wpływem obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej,
 • monitoring osiadań,
 • monitoring budynków, ulic i kanalizacji,
 • pełny nadzór geotechniczny.