• Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie geotechniki. Wpis pod pozycją 2539/05/U/C w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane;
 • Specjalizacja techniczno-budowlana w zakresie geotechniki obejmująca projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ramach uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
 • Certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki;
 • Rzeczoznawca ds. budownictwa ziemnego, geotechniki i hydrauliki wód gruntowych Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej (IHK);
 • Certyfikat – Strategie poboru prób w ramach rozpoznania zanieczyszczeń w podłożu i budynkach (LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten, Niemcy);
 • Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR);
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V;
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI w zakresie: ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów;
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII w zakresie określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;
 • Uprawnienia kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi;
 • Uprawnienia kategorii XII w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.